Nejčastější dotazy ke zkouškám a zápisu do seznamu

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Termíny zkoušek mediátora na daný rok zveřejňuje ministerstvo na webových stránkách zde.

Ministerstvo rovněž zveřejňuje termíny pro zkoušky z rodinné mediace zde.

Uchazeč o zkoušku se ke zkoušce přihlásí prostřednictvím žádosti o vykonání zkoušky mediátora, k níž přiloží:

  1. doklad o zaplacení poplatku ve výši 5 000 Kč;
  2. kopii dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání;
  3. informaci o dosaženém vzdělání, absolvovaném školení v mediaci.

Žádost se všemi přílohami se zasílá Ministerstvu spravedlnosti (datovou schránkou, poštou, osobně na podatelně). 

Formulář žádosti o vykonání zkoušky mediátora spolu s podrobnějšími informacemi je dostupný zde.

Zkouška z rodinné mediace je speciální zkouškou k obecné zkoušce mediátora, proto zkoušku může vykonat uchazeč, který zkoušku mediátora úspěšně absolvoval. 

Uchazeč o zkoušku z rodinné mediace se ke zkoušce přihlásí prostřednictvím žádosti o vykonání zkoušky z rodinné mediace, k níž přiloží:

  1. doklad o zaplacení poplatku ve výši 5 000 Kč,
  2. informaci o dosaženém vzdělání/školení v oblasti rodinné mediace,
  3. ověřenou kopii osvědčení o vykonání zkoušky mediátora.

Formulář žádosti o vykonání zkoušky z rodinné mediace spolu s podrobnějšími informacemi naleznete zde.

Pozvánku na písemnou část zkoušky s uvedením konkrétního termínu, času a místa konání zasílá ministerstvu uchazeči nejpozději 4 týdny před konáním písemné části zkoušky (§ 5 odst. 1 vyhlášky o zkouškách a odměně mediátora).

V pozvánce ministerstvo uvádí i termíny navazující ústní části zkoušky.

Bližší informace o průběhu písemné části zkoušky naleznete zde.

O termínu, čase a místě konání ústní části zkoušky informuje ministerstvo uchazeče nejpozději 3 týdny přede dnem konání ústní části prostřednictvím internetových stránek, popřípadě dopisem zaslaným uchazeči ( § 5 odst. 1 vyhlášky).

Pozvánku na konkrétní termín ústní zkoušky bezprostředně navazující na písemnou část zveřejňuje ministerstvo na internetových stránkách v tabulce vypsaných termínů zkoušek zde – sloupec „Pozvánka“ .

Bližší informace o průběhu ústní části zkoušky naleznete zde.

Pozvánku na zkoušku v opravném termínu na základě žádosti o opakování zkoušky nebo v jiném termínu stanoveném ministerstvem (v případě omluvy uchazeče) s uvedením termínu, času a místa zašle ministerstvo nejpozději 3 týdny před konáním zkoušky (§ 5 odst. 3 vyhlášky).

Ministerstvo umožní opakování zkoušky nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne konání zkoušky mediátora (její části).

Pozvánku na zkoušku z rodinné mediace s uvedením termínu, času a místa konání zkoušky zašle ministerstvo uchazeči nejpozději 3 týdny před konáním zkoušky ( § 5 odst. 3 vyhlášky).

Ministerstvo umožní opakování zkoušky nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne konání zkoušky z rodinné mediace.

Nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů ve stanoveném zkušebním termínu ke zkoušce dostavit a omluví-li svou neúčast písemně, může zkoušku (její část) vykonat v jiném termínu stanoveném ministerstvem.

Podrobnější informace o omluvách ze zkoušky jsou dostupné zde.

Z organizačních důvodů žádáme uchazeče, aby své písemné omluvy zasílali ministerstvu bez zbytečného odkladu.

Podmínkou úspěšného vykonání písemné zkoušky je uvedení správné odpovědi na 75% otázek. Výsledek písemné části zkoušky se uchazeč dozví ihned po odevzdání testu.

Výsledek písemné části oznamuje ministerstvo uchazeči na svých internetových stránkách zde – sloupec „Výsledky“.

Podmínkou úspěšného vykonání ústní  zkoušky je vyhodnocení znalostí a mediačních dovedností uchazeče na alespoň 75% .

O výsledku zkoušky informuje zkušební komise uchazeče bezprostředně po skončení ústní části.

Uchazeč, který při zkoušce neuspěl, může do 30 dnů ode dne jejího konání požádat ministerstvo, aby mu umožnilo její opakování.

Ministerstvo umožní opakování příslušné zkoušky po uhrazení poplatku ve výši 5 000 Kč, a to nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne konání zkoušky, při níž žadatel neuspěl (§ 23 odst. 3 zákona o mediaci).

Žádost o opakování zkoušky se podává prostřednictvím formuláře, který naleznete zde.

Žádost o nahlédnutí do hodnotícího archu se ministerstvu podává písemně (prostřednictvím datové schránky, případně e-mailem).

Seznam mediátorů vede Ministerstvo spravedlnosti. Úspěšný uchazeč má možnost do 3 let ode dne úspěšného složení zkoušky mediátora požádat ministerstvo o zápis do seznamu mediátorů. 

Formulář žádosti o zápis spolu s podrobnějšími informacemi naleznete zde.

Ministerstvo bez zbytečného odkladu zašle mediátorovi potvrzení o zápisu do seznamu mediátorů (§ 20 odst. 2 zákona o mediaci).

Svůj zápis může žadatel zkontrolovat nahlédnutím do samotného seznamu.

Zapsaný mediátor je povinen ohlásit ministerstvu změny údajů zapsaných v seznamu mediátorů bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů.

Žádost o změnu zapsaných údajů se podává prostřednictvím formuláře, který je dostupný zde.

Bližší informace ke změnám v seznamu naleznete zde.

Činnost mediátora může za podmínek zákona o mediaci v České republice vykonávat i státní příslušník jiného členského státu (§ 19 odst. 1 zákona o mediaci) jako hostující mediátor.

Poskytování mediačních služeb hostujícím mediátorem je omezeno podmínkou dočasného nebo příležitostného výkonu činnosti.

Pro činnost hostujícího mediátora je zapotřebí, aby žadatel ministerstvu předložil:

  1. ověřenou kopii, že je státním příslušníkem jiného členského státu nebo osobou uvedenou v § 1 odst. 2 zákona o uznávání odborné kvalifikace a že vykonává činnost srovnatelnou s činností mediátora (v souladu s právními předpisy jiného členského státu),
  2. čestné prohlášení, že mu oprávnění k výkonu činnosti mediátora v členském státě nebylo odejmuto ani dočasně pozastaveno (§ 19 odst. 2 zákona o mediaci),
  3. žádost o zápis hostujícího mediátora.

Na základě výše uvedených dokumentů ministerstvo žadatele zapíše do seznamu mediátorů jako hostujícího mediátora. 

Pokud má žadatel v úmyslu vykonávat činnost hostujícího mediátora po dobu delší než 1 roku, je povinen po uplynutí 12 měsíců ode dne podání žádosti do seznamu podat tuto žádost opětovně (§ 36a odst. 8 zákona o uznávání odborné kvalifikace). Nepodá-li žadatel opakovanou žádost ve stanovené lhůtě, bude ze seznamu mediátorů vyškrtnut. 

Bližší informace o podmínkách zápisu hostujícího mediátora do seznamu naleznete zde.

Ministerstvo vyškrtne ze seznamu mediátora, který o vyškrtnutí požádá. Zapsaný mediátor se ze seznamu vyškrtne k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla žádost o vyškrtnutí podána [§ 22 odst. 2 písm. b) zákona o mediaci]. 

Formulář žádosti o vyškrtnutí ze seznamu mediátorů spolu s bližšími informacemi je dostupný zde.