Jak podat žádost?

Obecné informace

Zkoušku z rodinné mediace zajišťuje Ministerstvo spravedlnosti (pro žadatele, kteří jsou advokáty zajišťuje zkoušky Česká advokátní komora podle zákona o advokacii).

Žádost o vykonání zkoušky z rodinné mediace se podává ministerstvu prostřednictvím formuláře.

Podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora (dále jen „vyhláška„) k žádosti o vykonání zkoušky z rodinné mediace uchazeč připojí:

  1. Doklad o zaplacení poplatku vyžadovaného zákonem o mediaci (§23 odst. 2 zákona o mediaci)
  2. Informaci o dosaženém vzdělání, absolvovaném školení a vykonávané praxi v oblasti rodinné mediace
  3. kopii dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání nebo potvrzení o studiu na vysoké škole v magisterském nebo navazujícím magisterském studijním programu
  4. ověřenou kopii osvědčení o vykonání zkoušky mediátora

Podle § 3 odst. 4 vyhlášky k žádosti, k níž uchazeč nepřipojí doklad o zaplacení poplatku za připuštění ke zkoušce mediátora (§ 23 odst. 1 zákona o mediaci) ve výši 5 000 Kčse nepřihlíží.

V případě, že uchazeč současně se žádostí o vykonání zkoušky mediátora podá žádost o vykonání zkoušky z rodinné mediace a při zkoušce mediátora (písemné i ústní části) uspěje, umožní mu ministerstvo vykonat zkoušku z rodinné mediace nejpozději do 30 kalendářních dnů od vydání osvědčení o vykonání zkoušky mediátora.

Zaplacení poplatku

Poplatek za připuštění ke zkoušce z rodinné mediace ve výši 5 000 Kč zaplatí uchazeč bankovním převodem na účet ministerstva.

Číslo účtu: 19-5120001/0710

  • variabilní symbol: datum narození uchazeče (ve formátu den/měsíc/rok)
  • specifický symbol: 999 (formát: den/měsíc/rok)
  • zpráva pro příjemce – „příjmení – zkouška z rodinné mediace

Podání žádosti

Vyplněnou žádost společně se všemi požadovanými přílohami (§ 3 odst. 2 vyhlášky) lze:

  1. zaslat prostřednictvím pošty na adresu Ministerstvo spravedlnosti ČR, Odbor insolvenční a soudních znalců, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2,
  2. zaslat prostřednictvím datové schránky Ministerstva spravedlnosti ID DS: kq4aawz,
  3. podat osobně na podatelně Ministerstva spravedlnosti (Vyšehradská 16, Praha 2).

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.