Jak zkouška probíhá?

Obecné informace

Písemná část zkoušky se koná formou písemného testu a je neveřejná.

Zkouška (test) se koná v českém jazyce a píše se v elektronické podobě na počítači.

Maximální doba trvání písemné části zkoušky je 2 hodiny.

Před zahájeném písemné části zkoušky prokazuje uchazeč svou totožnost.

Testové otázky jsou pro uchazeče zveřejněny.  Tyto jsou totožné pro zkoušku mediátora zajišťovanou ministerstvem, tak i pro zkoušku zajišťovanou Českou advokátní komorou podle zákona o advokacii.

Místo a čas konání

Písemnou část zkoušky mediátora zajišťuje Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Justiční akademií. 

Místem konání je Justiční areál Na Míčánkách, na adrese 28. pluku 1533/29b, Praha 2.

Průběh zkoušky

Písemná zkouška mediátora se koná formou písemného multiple-choice testu.

V rámci testu je uchazeči vygenerováno 60 uzavřených otázek.

Časová dotace k vypracování testu jsou 2 hodiny. Po uplynutí  této doby je uchazeč povinen písemnou práci odevzdat.

Povolenými pomůckami při vypracování testu jsou pouze psací potřeby. Použití nepovolených pomůcek při testu, spolupráce či jiné ohrožení účelu písemné části zkoušky může vést k vyloučení žadatele. Byl-li uchazeč ze zkoušky vyloučen, hodnotí se stupněm neuspěl. 

Uchazeč je rovněž povinen při zkoušce pracovat samostatně, v případě porušení této povinnosti nebo při závažném rušení průběhu zkoušky může být ze zkoušky vyloučen (hodnocen stupněm neuspěl).

Uchazeč ke každé otázce vybere všechny správné odpovědi (1 či více správných odpovědí), za něž získá odpovídající počet bodů.

Při neúplné odpovědi nezíská uchazeč žádný bod.

K úspěšnému absolvování písemné části zkoušky je zapotřebí, aby uchazeče správně zodpověděl alespoň na 75 % testových otázek, získal minimálně 45 bodů.

O výsledku písemné části zkoušky se uchazeč dozví ihned po odevzdání testu.

Výsledky oznamuje ministerstvo uchazečům v souladu s § 7 odst. 5 vyhlášky rovněž prostřednictvím webových stránek, a to pod číslem jednacím přiděleným uchazečům (uvedeno v pozvánce k písemné části zkoušky).

V případě, že uchazeč v průběhu písemné části od zkoušky odstoupí, hodnotí se stupněm neuspěl.

Omluva ze zkoušky

Podle § 11 odst. 1 vyhlášky platí, že pokud se uchazeč z vážných důvodů nemůže k písemné části zkoušky mediátora dostavit a svoji neúčast do 5 kalendářních dnů ode dne termínu části zkoušky písemně omluví, může danou část vykonat v jiném termínu stanoveném ministerstvem.

Pokud uchazeč svou účast řádně a včas neomluví, hodnotí se stupněm neuspěl.

Nedostaví-li se uchazeč v jiném termínu zkoušky (její části), jenž byl ministerstvem stanoven a do 5 kalendářních dnů ministerstvu neprokáže, že se nemohl ke zkoušce dostavit z důvodů zvláštního zřetele hodných, hodnotí se stupněm neuspěl.

Bližší informace o podmínkách a uznávání neúčasti (omluv) na zkoušce (její části) naleznete zde.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.