Změny zapsaných údajů

Obecné informace

Zapsaný mediátor (zapsaná mediátorka) je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů, nahlásit ministerstvu změny údajů zapsaných v seznamu mediátorů, a to především:

  • jména, příjmení,
  • adresy místa trvalého pobytu,
  • adresy místa podnikání.

Popřípadě změny dalších údajů:

  • doručovací adresy (elektronické adresy pro doručování písemností),
  • telefonní číslo
  • e-mailová adresa, 
  • webové stránky,
  • informace o další dosaženém vzdělání.

Požadované údaje ministerstvo do seznamu mediátorů zapíše, změní nebo vymaže. 

Žádost o provedení změny zapsaných údajů

Změna zapsaných údajů se ministerstvu oznamuje prostřednictvím formuláře žádost o provedení změny v seznamu mediátorů.

V případě změny příjmení je zapotřebí, aby žadatel(ka) k žádosti o provedení změny přiložil(a) kopii oddacího listu

Vyplněná žádost se zasílá ministerstvu:

  1. prostřednictvím pošty na adresu Ministerstvo spravedlnosti ČR, Odbor insolvenční a soudních znalců, Vyšehradská 16,          128 10 Praha 2,
  2. datovou schránkou, ID DS: kq4aawz.

Žadatel může rovněž využít osobní podání žádosti na podatelně Ministerstva spravedlnosti (Vyšehradská 16, Praha 2).

Žádost o zápis zaměření na rodinnou mediaci

Žádost o zápis zaměření na rodinnou mediaci do seznamu mediátorů se podává prostřednictvím formuláře. 

K žádosti žadatel připojí kopii osvědčení o složení zkoušky z rodinné mediace, ne starší než 3 roky (§ 18 odst. 2 ve spojení s § 17 odst. 2 písm. d) zákona o mediaci). 

Se zápisem zaměření rodinné mediace do seznamu mediátorů zákon o mediaci, vyhláška ani zákon o správních poplatcích nespojuje poplatkovou povinnost (zaplacení správního poplatku není podmínkou zápisu).

Po obdržení řádné a úplné žádosti o zápis zaměření na rodinnou mediaci provede ministerstvo zápis.

Žádost o zápis dalšího dosaženého vzdělání

Žádost o zápis údaje o dalším dosaženém vzdělání do seznamu mediátorů se podává prostřednictvím formuláře. 

K žádosti žadatel připojí ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání (§ 18 odst. 2 ve spojení s § 17 odst. 2 písm. e) zákona o mediaci). 

Se zápisem údaje o dalším dosaženém vzdělání zapsaného mediátora zákon o mediaci, vyhláška ani zákon o správních poplatcích nespojuje poplatkovou povinnost (zaplacení správního poplatku není podmínkou zápisu).

Po obdržení řádné a úplné žádosti o zápis údaje o dalším dosaženém vzdělání provede ministerstvo zápis.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.