Zápis do seznamu mediátorů

Obecné informace o seznamu mediátorů

Ministerstvo spravedlnosti ČR vede a spravuje podle § 15 zákona o mediaci, veřejný seznam mediátorů, který je informačním systémem veřejné správy.

Přímý odkaz na seznam mediátorů naleznete zde a rovněž na úvodní stránce webu.

V seznamu jsou u každého zapsaného mediátora zveřejněny následující údaje:

 • jméno, příjmení a adresa místa podnikání,
 • adresa pro doručování písemností na území ČR,
 • identifikační číslo osoby,
 • další kontaktní údaje (zejména telefon, fax, elektronická adresa, adresa dalšího místa výkonu činnosti odlišná od adresy místa podnikání a údaje o dalším dosaženém vzdělání), pokud je žadatel žádá uvést v seznamu,
 • zaměření na rodinnou mediaci,
 • jazyk, ve kterém se mediace poskytuje,
 • datum zápisu do seznamu, případně datum pozastavení nebo zániku pozastavení oprávnění k výkonu činnosti mediátora nebo datum vyškrtnutí mediátora ze seznamu.

Ministerstvo umožňuje žadatelům (zapsaným mediátorům) uvést ke zveřejnění také údaje sloužící pro snadnější orientaci v seznamu a zároveň ulehčující výběr osoby mediátora, jimiž jsou zaměření mediátora na konkrétní typ sporu a preferovaná lokalita působnosti mediátora.

Preferovaná lokalita působnosti

Žadatel může po pečlivém zvážení vlastních možností (dojezdová vzdálenost za potenciálním klientem/ zázemí kde bude mediace provedena) v žádosti uvést preferovanou lokalitu své působnosti, a to podle jednotlivých vyšších územních samosprávných celků (krajů) nebo zvolit území celé ČR.

Zaměření mediátora (typy sporů)

Po pečlivém zvážení vlastních možností může žadatel rovněž uvést preferované typy sporů, na něž se v rámci mediace bude zaměřovat:

 • spotřebitelské spory,
 • pracovní spory,
 • obchodní spory,
 • občanské spory,
 • spory s veřejným prvkem.

Podmínky zápisu do seznamu

Ministerstvo zapíše do seznamu mediátorů žadatele, tedy fyzickou osobu, která splňuje podmínky vymezené v § 16 zákona o mediaci:

 • způsobilost k právním úkonům (svéprávnost),
 • bezúhonnost (za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti mediátora),
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo navazujícím magisterském studijním programu v České republice nebo obdobné vysokoškolské zahraniční vzdělání (stanoví-li mezinárodní smlouva uznání takového vzdělání nebo bylo-li vzdělání uznáno podle jiného právního předpisu),
 • složení zkoušky mediátora nebo uznání odborné kvalifikace podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace),
 • nevyškrtnutí ze seznamu mediátorů v posledních 5 letech před podáním žádosti o zápis (podle § 22 odst. 4 zákona o mediaci).

Podmínkou zápisu je současně zaplacení správního poplatku za přijetí žádosti o zápis do seznamu mediátorů ve výši 5 000 Kč stanoveného v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích [položka 10 písm. g) sazebníku].

Žádost o zápis do seznamu mediátorů

Žádost o zápis do seznamu mediátorů se podává ministerstvu prostřednictvím formuláře.

Při vyplňování žádosti postupuje žadatel v souladu s § 17 odst. 1 zákona o mediaci, kdy v žádosti uvede jméno (popřípadě jména), příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu místa podnikání a identifikační číslo osoby, pokud již bylo přiděleno. Současně může do žádosti uvést jazyk(y), ve kterém bude mediaci poskytovat. Může také označit své zaměření na konkrétní typ mediačních sporů nebo vybrat preferovanou lokalitu své působnosti. Dále uvede adresu pro doručování písemností na území České republiky, pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu nebo od adresy místa podnikání, popřípadě elektronickou adresu pro doručování písemností. Případně další kontaktní údaje (telefon, fax, elektronická adresa, adresa dalšího místa výkonu činnosti odlišná od adresy místa podnikání a údaje o dalším dosaženém vzdělání), pokud je žádá v seznamu uvést.

Jako adresu místa podnikání uvede žadatel místo, kde bude svou činnost skutečně a převážně vykonávat. Nelze tedy uvádět např. adresu pošty, u níž je umístěna poštovní přihrádka či elektronickou adresu (§ 17 odst. 3 zákona o mediaci).

K žádosti o zápis žadatel připojí následující přílohy (§ 17 odst. 2 zákona o mediaci):

 1. ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (v případě zasílání žádosti elektronicky je třeba udělat konverzi daného dokumentu), 
 2. kopii osvědčení o složení zkoušky mediátora ne starší než 3 roky,
 3. ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání (žádá-li žadatel uvést údaje o dalším dosaženém vzdělání),
 4. je-li žadatelem občan jiného členského státu připojí rovněž ověřenou kopii výpisu z evidence rejstříku trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu (§ 16 odst. 4 nebo 5 zákona o mediaci).

K žádosti žadatel rovněž připojí doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 5 000 Kč vyžadovaného zákonem o správních poplatcích.

Zaplacení správního poplatku

Poplatek za zápis do seznamu mediátorů zaplatí uchazeč bankovním převodem na účet ministerstva.

 • Číslo účtu: 3711-5120001/0710
 • variabilní symbol: datum narození žadatele (ve formátu den/měsíc/rok)
 • specifický symbol: 999 (formát: den/měsíc/rok)
 • zpráva pro příjemce: „příjmení – zápis do seznamu mediátorů“

Podání žádosti o zápis

Vyplněnou žádost společně se všemi zákonem stanovenými přílohami (§ 17 odst. 2 zákona o mediaci):

 1. zašlete poštou na adresu Ministerstvo spravedlnosti, Odbor insolvenční a soudních znalců, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2,
 2. zašlete prostřednictvím datové schránky Ministerstva spravedlnosti ID DS: kq4aawz,
 3. podejte osobně na podatelně Ministerstva spravedlnosti v úředních hodinách (Vyšehradská 16, Praha 2).

Provedení zápisu žadatele do seznamu

V případě, že žadatel o zápis splňuje všechny zákonem stanovené podmínky a současně podal řádnou a úplnou žádost, provede ministerstvo zápis žadatele do seznamu mediátorů a bez zbytečného odkladu vydá mediátorovi potvrzení o zápisu (§ 20 odst. 2 zákona o mediaci).

Fyzická osoba zapsána v seznamu mediátorů je ze zákona oprávněna a zároveň povinna při výkonu činnosti mediátora používat označení „zapsaný mediátor“ nebo „zapsaná mediátorka“.

Zřízení datových schránek

Od 1. 1. 2023 dochází na základě změny zákona k automatickému zřízení datových schránek živnostníkům, spolkům, nadacím a některým fyzickým osobám (mojedatovaschranka.cz)

Podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a automatické konverzi dokumentů, je od 1. 1. 2023 všem subjektům–podnikajícím fyzickým osobám zapsaným v evidenci osob (ROS) automaticky zřízena datová schránka. 

Správcem datových schránek je Ministerstvo vnitra.

Bližší informace k datovým schránkám se dozvíte zde.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.