Omluva ze zkoušky

Obecné informace

Pokud se uchazeč nemůže z vážných důvodů dostavit ve stanoveném zkušebním termínu k písemné nebo ústní části zkoušky a svoji neúčast do 5 kalendářních dnů ode dne termínu zkoušky nebo její části ministerstvu písemně omluví, může vykonat zkoušku nebo její část v jiném termínu stanoveném ministerstvem; pokud svoji neúčast řádně a včas neomluví, hodnotí se stupněm neuspěl (§ 11 odst. 1 vyhlášky).

Pokud se uchazeč nedostaví v jiném termínu stanoveném ministerstvem (náhradní termín stanovený po předchozí omluvě) k písemné nebo ústní části zkoušky a do 5 kalendářních dnů ministerstvu neprokáže, že se nemohl dostavit z důvodů zvláštního zřetele hodných, hodnotí se stupněm neuspěl (§ 11 odst. 2 vyhlášky).

Řádnost omluvy: účasti uchazeče na stanoveném (jiném) termínu zkoušky prokazatelně zabránily vážné (zvláštního zřetele hodné) důvody. Důvod neúčasti posuzuje ministerstvo vždy individuálně s ohledem na konkrétní případ.

Včasnost omluvy: pro to, aby byla omluva ministerstvem vyhodnocena jako včasná, je nutno ji učinit (zaslat ministerstvu), bez zbytečného odkladu poté, co se žadatel o důvodech své neúčasti dozví, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne (konání) stanoveného termínu zkoušky.

Omluva ze stanoveného termínu zkoušky

Při posuzování omluvy ze stanoveného termínu zkoušky ministerstvo hodnotí, zda lze uchazečem tvrzené důvody neúčasti považovat za vážné.

Za vážné důvody lze obecně považovat například:

 • svatbu,
 • narození/úmrtí v rodině,
 • doprovod rodinného příslušníka k lékaři,
 • nemoc,
 • lékařské vyšetření,
 • pracovní neschopnost,
 • dlouhodobě plánovanou dovolenou,
 • dlouhodobě plánovanou pracovní cestu apod.

K tomu, aby ministerstvo mohlo tvrzený důvod neúčasti na stanoveném termínu shledat jako vážný a umožnit uchazeči zkoušku vykonat v jiném termínu, je nutné, aby uchazeč ministerstvu předložil doklad prokazující, že se ve stanoveném termínu nemohl ke zkoušce dostavit.

Takovým dokladem může být například:

 • úřední doklad,
 • lékařská zpráva – nemoc/provedené vyšetření,
 • rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti,
 • smlouva o koupi zájezdu,
 • doklad o koupi jízdenek, letenek apod.,
 • potvrzení zaměstnavatele.

Omluva z jiného termínu zkoušky stanoveného ministerstvem

Při posuzování omluvy ze stanoveného jiného termínu zkoušky (náhradní termín stanovený po předchozí omluvě) ministerstvo hodnotí, zda lze uchazečem tvrzené (prokázané) důvody neúčasti považovat za zvláštního zřetele hodné, přičemž na tyto důvody a jejich prokázání jsou kladeny výrazně přísnější nároky.

Za důvody zvláštního zřetele hodné lze obecně považovat například:

 • hospitalizaci,
 • akutní úraz,
 • operativní zákrok,
 • pracovní neschopnost,
 • živelní pohromy,
 • dopravní nehody.

K tomu, aby ministerstvo umožnilo uchazeči zkoušku vykonat v dalším termínu, je nutné, aby uchazeč ministerstvu prokázal, že se ve stanoveném termínu nemohl ke zkoušce dostavit z důvodů zvláštního zřetele hodných.

Předběžná omluva z termínu zkoušky

K předběžné omluvě, kterou uchazeč zašle v návaznosti na předběžně plánované termíny zkoušek zveřejněné na webu ministerstva, ministerstvo žádným způsobem nepřihlíží. Právní úprava operuje pouze s omluvou z termínu, který byl danému uchazeči o vykonání zkoušky (její písemné či ústní části) stanoven, přičemž ke stanovení termínu dochází výhradně prostřednictvím konkrétně adresované pozvánky.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.