Vyškrtnutí ze seznamu mediátorů

Obecné informace

Ministerstvo vyškrtne mediátora ze seznamu (jeho oprávnění k výkonu činnosti zanikne), jestliže:

  • mediátor zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého,
  • byl zbaven svéprávnosti (způsobilosti k právním úkonům),
  • byl ve svéprávnosti omezen,
  • přestal splňovat podmínku bezúhonnosti.

Podle § 16 odst. 2 zákona o mediaci se za bezúhonného nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro

  • úmyslný trestný čin nebo
  • nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti mediátora.

Ministerstvo rovněž vyškrtne ze seznamu mediátora, jenž byl do seznamu zapsán, aniž by splňoval podmínky pro zápis (např. bezúhonnost, svéprávnost, vysokoškolské vzdělání).

Neoprávněně zapsaný mediátor má povinnost oznámit ministerstvu skutečnosti, které jsou důvodem k jeho vyškrtnutí ze seznamu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o těchto skutečnostech dozvěděl. 

Žádost o vyškrtnutí

Ministerstvo vyškrtne ze seznamu mediátora, který podal žádost o vyškrtnutí ze seznamu mediátorů, a to k poslednímu dni měsíce následujícího po měsíci, v němž byla žádost ministerstvu doručena.

Doručí-li žadatel žádost o vyškrtnutí ze seznamu dne 16. 6. 2023, zapíše ministerstvo zánik oprávnění k výkonu činnosti mediátoru do seznamu mediátorů (vyškrtne mediátora) k 31. 7. 2023. 

Žádost se ministerstvu podává

  1. poštou na adresu Ministerstvo spravedlnosti ČR, Odbor insolvenční a soudních znalců, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2,
  2. datovou schránkou, ID DS: kq4aawz,
  3. osobně na podatelně Ministerstva spravedlnosti (Vyšehradská 16, Praha 2) v úředních hodinách.

Vyškrtnutí z důvodu neobnovení oprávnění

Ministerstvo vyškrtne ze seznamu mediátora, pokud mediátor, jemuž bylo na žádost pozastaveno oprávnění k výkonu činnosti, nepodá        do 5 let ode dne pozastavení činnosti žádost o obnovení oprávnění.

Vyškrtnutí z důvodu porušení povinnosti

Ministerstvo vyškrtne ze seznamu mediátora v případě, že mediátora závažným způsobem nebo opakovaně (i přes písemné upozornění) porušil povinnosti mediátora stanovené zákonem o mediaci. 

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.