Jak podat žádost?

Obecné informace

Zkoušku mediátora zajišťuje Ministerstvo spravedlnosti (pro žadatele, kteří jsou současně advokáty zajišťuje zkoušky Česká advokátní komora podle zákona o advokacii).

Žádost o vykonání zkoušky mediátora se podává prostřednictvím formuláře, v němž uchazeč uvede:

 • jméno, příjmení;
 • datum narození;
 • adresu místa trvalého pobytu;
 • adresu pro doručování písemností (je-li odlišná od trvalé), popřípadě elektronickou, adresu pro doručování;
 • druh zkoušky, kterou žádá vykonat;
 • datum a podpis.

V § 3 odst. 2 vyhlášky č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora (dále jen „vyhláška„) jsou stanoveny přílohy, které uchazeč o vykonání zkoušky k žádosti připojí:

 1. doklad o zaplacení poplatku vyžadovaného zákonem o mediaci;
 2. informaci o dosaženém vzdělání, absolvovaném školení v mediaci a vykonávané praxi v oblasti mediace;
 3. kopii dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání nebo potvrzení o studiu v magisterském nebo v navazujícím magisterském studijním programu.

Podle § 3 odst. 4 vyhlášky k žádosti, k níž uchazeč nepřipojí doklad o zaplacení poplatku za připuštění ke zkoušce mediátora   (§ 23 odst. 1 zákona o mediaci) ve výši 5 000 Kč, se nepřihlíží.

Zaplacení poplatku

Poplatek za připuštění ke zkoušce mediátora ve výši 5 000 Kč zaplatí uchazeč bankovním převodem na účet ministerstva.

 • Číslo účtu: 19-5120001/0710
 • variabilní symbol: datum narození uchazeče (ve formátu den/měsíc/rok)
 • specifický symbol: 999 (formát: den/měsíc/rok)
 • zpráva pro příjemce: „příjmení – zkouška mediátora“

Podání žádosti

Vyplněnou žádost společně se všemi vyhláškou požadovanými přílohami (§ 3 odst. 2 vyhlášky) lze:

 1. zaslat prostřednictvím pošty na adresu Ministerstvo spravedlnosti ČR, Odbor insolvenční a soudních znalců, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2,
 2. zaslat prostřednictvím datové schránky Ministerstva spravedlnosti ID DS: kq4aawz,
 3. podat osobně na podatelně Ministerstva spravedlnosti (Vyšehradská 16, Praha 2).

Po podání žádosti

Přijetí žádosti se nepotvrzuje.

Jakmile ministerstvo obdrží vyplněnou žádost o vykonání zkoušky spolu se všemi požadovanými náležitostmi žádosti (§ 3 vyhlášky), zařadí uchazeče do pořadníku pro nejblíže vypsaný termín písemné části zkoušky mediátora.

Pořadí uchazečů je určeno dnem doručení žádosti ministerstvu. O konkrétním termínu zkoušky informuje uchazeče ministerstvo prostřednictvím pozvánky. Pozvánku k vykonání písemné části zkoušky mediátora zasílá ministerstvo nejpozději 4 týdny přede dnem konání písemné zkoušky (§ 5 odst. 1 vyhlášky). Pozvánka obsahuje termín a místo konání písemné části zkoušky a současně termín a místo konání ústní části zkoušky.

Termíny písemné části zkoušky mediátora pro nadcházející období jsou zveřejněny zde.

Neúplná žádost

V případě, že uchazeč podá neúplnou žádost o vykonání zkoušky mediátora, vyzve ministerstvo uchazeče k jejímu doplnění a k tomu mu stanoví přiměřenou lhůtu. Nedoplní-li uchazeč  žádost ve stanovené lhůtě, bude ze seznamu žadatelů o vykonání zkoušky mediátora vyřazen. 

Není-li k žádosti připojen doklad o zaplacení poplatku, ministerstvo v takovém případě uchazeče nevyzývá a k žádosti automaticky nepřihlédne (§ 3 odst. 4 vyhlášky).

Zpětvzetí žádosti

Uchazeč může vzít podanou žádost o vykonání zkoušky zpět, a to nejpozději před zahájením zkoušky (§ 4 odst. 1 vyhlášky).

Vezme-li uchazeč svou žádost zpět, poplatek za připuštění ke zkoušce se nevrací (§ 4 odst. 2 vyhlášky).

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.