Jak zkouška probíhá?

Obecné informace

Ústní část zkoušky z rodinné mediace probíhá před tříčlennou zkušební komisí, je veřejná a trvá 2 hodiny.

Součástí zkoušky je demonstrace mediačních dovedností (podrobnější informace naleznete zde).

Místo a čas konání

Zkoušku z rodinné mediace organizuje Ministerstvo spravedlnosti v Praze.

Místem konání zkoušky je adresa ministerstva, Vyšehradská 16, Praha 2.

Ústní část zkoušky probíhá v dopoledním bloku od 8:00 do 12:00 hodin a následně v odpoledním bloku od 13:00 do 17:00 hodin.

Vypsané termíny pro zkoušku z rodinné mediace jsou zveřejněny zde.

Průběh zkoušky

Zkouška z rodinné mediace se skládá ze dvou dílčích částí:

 1. simulovaného mediačního jednání (1 hodina),
 2. sebereflexe zkoušeného uchazeče.

V první části zkoušky (simulovaném mediačním jednání) zkušební komise sleduje:

 • jak uchazeč zvládá roli neutrálního mediátora,
 • jak uchazeč řídí mediační proces,
 • jak uchazeč pracuje s emocemi stran a jak je zklidňuje,
 • jak uchazeč využívá techniky aktivního naslouchání,
 • jak uchazeč zvládá těžkosti procesu či stále existující bariéry mezi stranami,
 • jak uchazeč zohledňuje a reaguje na případné aktuálně vzniklé potřeby stran,
 • jak uchazeč nově strukturuje jejich situaci a kvalitativně posunuje kauzu dál,
 • jak uchazeč pracuje se zájmy a potřebami stran a poté jak nově pracuje s předměty, jednání
 • jak uchazeč pracuje s flipchartem či jinou technikou shromažďování a zpracování informací,
 • jak uchazeč uvede a pracuje s technikou brainstormingu či jinou technikou hledání řešení alespoň u jednoho předmětu jednání.

Délku simulace (max. 1 hodina) určuje a čas hlídá zkušební komise. V každé zkušební místnosti je pro uchazeče k dispozici flipchart a psací potřeby.

ÚKOLEM uchazeče je v rámci zkoušky prokázat, jak zvládá roli neutrálního mediátora a zároveň jak rozumí procesu a specifikům rodinné mediace.

S ohledem na časový limit zkoušky není nutné projít celým procesem mediace (všemi jejími fázemi) až k uzavření finální dohody.

V druhé části ústní zkoušky:

 • uchazeč provede vlastní sebereflexi, kterou si samostatně připraví během neveřejné porady zkušební komise po skončení simulovaného mediačního jednání,
 • v rámci sebereflexe uchazeč shrne, jak přítomné strany procesem mediace provedl, co se mu dařilo, co bylo naopak obtížné a proč, co by zpětně provedl jinak a z jakého důvodu.
 • poté následuje diskuze, jíž uchazeč vede s komisaři za účelem podrobnějšího vyjasnění technik či dovedností, které při simulovaném mediačním jednání použil.

V závěru zkoušky jsou uchazeči kladeny otázky, které komisaři potřebují pro doplnění toho, jak uchazeč chápe proces mediace a roli mediátora, jak se mu s klienty pracovalo a jaké techniky či mediační postupy použil a proč.

Uchazeči jsou rovněž položeny teoretické otázky zaměřující se na prověření znalostí rodinného práva, úpravy majetkových práv, oblasti práv a psychologie dítěte, domácího násilí, mezigeneračních vztahů a komunikace.

Po vyslechnutí uchazeče se zkušební komise bez účasti veřejnosti naposledy poradí a provede finální hodnocení.

Hodnocení uchazeče

Projevené kompetence zkušební komise zaznamenává do hodnotících archů, které jsou rozděleny v případě zkoušky z rodinné mediace mediátora do VIII. kategorií: Zahájení mediace, Role mediátora,  Práce se vztahy, Práce s informacemi, Hledání řešení, Komunikační dovednosti a Celkové řízení procesu, Dotazy zkušební komise.

Hodnotící arch u zkoušky z rodinné mediace obsahuje navíc VIII. kategorii Dotazy zkušební komise, které jsou komisaři oprávněni klást ve smyslu § 8 odst. 5 vyhlášky.

Jedná se o hodnocení kompetencí (dovedností), jež jsou uchazečem prezentovány v celém průběhu zkoušky.

Konkrétní kritéria hodnocení naleznete zde.

Pro úspěšné absolvování zkoušky z rodinné mediace je třeba získat min. 30 bodů (75 %) z celkového počtu 40 bodů.

Po vyhodnocení výkonu uchazeče vyhlásí zkušební komise veřejně výsledek (uspěl či neuspěl) a sdělí uchazeči jakého bodového a procentuálního hodnocení dosáhl.

Výsledek zkoušky komisaři následně zdůvodní a poskytnou uchazeči zpětnou vazbu.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.