Po absolvování

Úspěšné složení zkoušky

Je-li uchazeč hodnocen zkušební komisí stupněm uspěl (vyhodnocen na alespoň 75 %), obdrží osvědčení o složení zkoušky z rodinné mediace, které je povinnou přílohou žádosti o zápis do seznamu mediátorů (§ 17 odst. 2 zákona o mediaci).

Upozorňujeme žadatele o zápis zaměření na rodinnou mediaci do seznamu mediátorů, že lhůta k podání žádosti o zápis činí 3 roky ode dne vydání osvědčení [§ 17 odst. 2 písm. d) zákona o mediaci].

Bližší informace týkající se zápisu zaměření na rodinnou mediaci naleznete zde.

Neúspěch u zkoušky

Neuspěje-li uchazeče u zkoušky z rodinné mediace (znalosti a mediační dovednosti prokázané u zkoušky hodnoceny na méně než 75 %), může požádat o její opakování (§ 23 odst. 3 zákona o mediaci).

Formulář žádosti o opakování zkoušky z rodinné mediace je dostupný ke stažení. 

Žádost se podává u ministerstva, a to do 30 dnů ode dne konání písemné části zkoušky mediátora.

Poplatek za připuštění k opakování písemné části zkoušky činí 5 000 Kč. K žádosti, k níž uchazeč nepřiloží doklad o zaplacení poplatku za připuštění ke zkoušce, ministerstvo nepřihlédne.

Poplatek za opakování zkoušky z rodinné mediace ve výši 5 000 Kč zaplatí uchazeč bankovním převodem na účet ministerstva.

 • Číslo účtu: 19-5120001/0710
 • variabilní symbol: datum narození uchazeče (ve formátu den/měsíc/rok)
 • specifický symbol: 999 (formát: den/měsíc/rok)
 • zpráva pro příjemce: „příjmení – zkouška z rodinné mediace“

Vyplněnou žádost společně s dokladem o zaplacení poplatku vyžadovaného zákonem o mediaci lze:

 1. zaslat poštou na adresu Ministerstvo spravedlnosti, Odbor insolvenční a soudních znalců, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2,
 2. zaslat prostřednictvím datové schránky Ministerstva spravedlnosti ID DS: kq4aawz,
 3. podat osobně na podatelně Ministerstva spravedlnosti v úředních hodinách (Vyšehradská 16, Praha 2).

Zkoušku z rodinné mediace lze opakovat pouze dvakrát, a to nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne konání jejího posledního neúspěšného pokusu.

V případě marného uplynutí 30denní lhůty k podání žádosti opakování zkoušky z rodinné mediace (např. z důvodu nepřiložení dokladu o zaplacení poplatku) může uchazeč podat novou žádost až po uplynutí 3 let ode dne konání posledního neúspěšného pokusu zkoušky.

Hodnocení stupněm neuspěl

Uchazeč je hodnocen stupněm neuspěl pokud:

 • nesloží zkoušku z rodinné mediace,
 • odstoupí od zkoušky,
 • je ze zkoušky vyloučen,
 • řádně a včas neomluví svoji neúčast.

I v těchto případech může uchazeč do 30 dnů ode dne konání zkoušky (stanoveného termínu) podat ministerstvu žádost o její opakování, a to spolu se zaplacením  poplatku za připuštění ke zkoušce ve výši 5 000 Kč.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.