Pozastavení oprávnění k výkonu činnosti mediátora

Obecné informace

Ministerstvo pozastaví oprávnění k výkonu činnosti mediátora

  • na základě žádosti zapsaného mediátora,
  • na základě uloženého kárného opatření podle zákona o advokacii.

Lhůta pozastavení oprávnění k výkonu činnosti je maximálně 5 let, ode dne kdy bylo oprávnění pozastaveno.

Mediátora, který nepodá žádost o obnovení oprávnění ve výše stanovené lhůtě, ministerstvo se seznamu vyškrtne.

Žádost o pozastavení oprávnění

Žádost o pozastavení oprávnění k výkonu činnosti mediátora se podává ministerstvu prostřednictvím formuláře.

Vyplněná žádost s uvedením dne, od kterého mediátor požaduje oprávnění pozastavit (nejdříve den zápisu oprávnění do seznamu),

  1. se zasílá poštou na adresu Ministerstvo spravedlnosti ČR, Odbor insolvenční a soudních znalců, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2,
  2. se zasílá datovou schránkou Ministerstva spravedlnosti ID DS: kq4aawz.

Žádost lze rovněž podat osobně na podatelně Ministerstva spravedlnosti (Vyšehradská 16, Praha 2).

Vliv pozastavení oprávnění na datové schránky

Pozastavení činnosti nemá vliv na zřízení, existenci či znepřístupnění datové schránky. Datová schránka je zřizována rovněž podnikajícím fyzickým osobám s pozastaveným oprávněním.

Důvodem nezřízení či znepřístupnění datové schránky je výmaz osoby ze zákonem stanovené evidence, tedy pouze vyškrtnutí ze seznamu mediátorů.

Zánik pozastavení oprávnění

V případě pozastavení na žádost zaniká pozastavení oprávnění k výkonu činnosti mediátora dnem podání žádosti mediátora o obnovení oprávnění.

V případě pozastavení oprávnění na základě uložení kárného opatření (podle zákona o advokacii) zaniká pozastavení dnem uplynutí doby, po kterou byl výkon činnosti pozastaven.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.