Po absolvování

Úspěšné složení zkoušky

Po úspěšném vykonání písemné části zkoušky je uchazeč pozván k vykonání ústní části zkoušky mediátora, která se koná do 5 týdnů ode dne konání písemné části.

O termínu, čase a místě konání ústní čísti informuje ministerstvo uchazeče zde.

Neúspěch u zkoušky

Nesloží-li uchazeč písemnou část zkoušky mediátora (v testu správně zodpoví méně než 75 % otázek, tzn. získá méně než 45 bodů), může požádat o její opakování. 

Formulář žádosti o opakování zkoušky mediátora je dostupný ke stažení.

Žádost se podává u ministerstva do 30 dnů ode dne konání písemné části zkoušky mediátora.

Poplatek za připuštění k opakování písemné části zkoušky činí 5 000 Kč. K žádosti, ke které uchazeč nepřiloží doklad o zaplacení poplatku za připuštění ke zkoušce, ministerstvo nepřihlédne.

Poplatek za opakování písemné části zkoušky mediátora ve výši 5 000 Kč zaplatí uchazeč bankovním převodem na účet ministerstva.

 • Číslo účtu: 19-5120001/0710
 • variabilní symbol: datum narození uchazeče (ve formátu den/měsíc/rok)
 • specifický symbol: 999 (formát: den/měsíc/rok)
 • zpráva pro příjemce: „příjmení – zkouška mediátora“

Vyplněnou žádost společně s dokladem o zaplacení poplatku vyžadovaného zákonem o mediaci (§ 3 odst. 3 vyhlášky) lze:

 1. zaslat poštou na adresu Ministerstvo spravedlnosti, Odbor insolvenční a soudních znalců, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2,
 2. zaslat prostřednictvím datové schránky Ministerstva spravedlnosti ID DS: kq4aawz,
 3. podat osobně na podatelně Ministerstva spravedlnosti v úředních hodinách (Vyšehradská 16, Praha 2).

V případě marného uplynutí 30denní lhůty k podání žádosti opakování písemné části zkoušky nebo nepřiložení dokladu o zaplacení poplatku, může uchazeč podat novou žádost až po uplynutí 3 let ode dne konání posledního neúspěšného pokusu zkoušky.

Písemnou část zkoušky lze opakovat pouze dvakrát, nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne konání posledního neúspěšného pokusu.

Hodnocení stupněm neuspěl

Uchazeč je hodnocen stupněm neuspěl pokud:

 • nesloží písemnou část zkoušky,
 • odstoupí od písemné části zkoušky,
 • je ze zkoušky vyloučen,
 • řádně a včas neomluví svoji neúčast.

V těchto případech může uchazeč do 30 dnů ode dne konání písemné části zkoušky podat žádost o její opakování (spolu se zaplacením poplatku za připuštění ke zkoušce ve výši 5 000 Kč).

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.