Co je obsahem zkoušky?

Obecné informace pro uchazeče o vykonání zkoušky mediátora

Parlament České republiky přijal dne 2. 5. 2012 vládní návrh zákona o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci), který byl vyhlášen dne 13. 6. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 70 pod číslem 202/2012 Sb. a účinnosti nabyl dne 1. 9. 2012.

Úplné znění zákona o mediaci je dostupné zde zákon o mediaci.

Důvodová zpráva k zákonu o mediaci dostupná zde.

Zákon upravuje výkon a účinky mediace prováděné zapsanými mediátory (dále jen „mediátor“). Mediátorem je fyzická osoba zapsaná v seznamu mediátorů, do něhož Ministerstvo spravedlnosti ČR (dále jen „ministerstvo“) zapíše pouze takovou fyzickou osobu, která (mimo jiné) složí zkoušku mediátora (§ 16 zákona o mediaci).

Zkoušky mediátora organizuje ministerstvo [§ 24 odst. 1 písm. a) zákona o mediaci], pro uchazeče z řad advokátů jsou zkoušky zajišťovány Českou advokátní komorou (§ 23 odst. 6 zákona).

Náležitosti zkoušky mediátora (z rodinné mediace) náležitosti žádosti o vykonání zkoušky, způsob jmenování zkušebních komisařů a obsah a průběh zkoušek upravuje vyhláška ministerstva č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora (dále jen „prováděcí vyhláška“ nebo „vyhláška„).

Text prováděcí vyhlášky je dostupný ke stažení vyhláška o zkouškách a odměně mediátora, její odůvodnění pak naleznete zde.

Zkouška mediátora

Dle prováděcí vyhlášky se zkouška mediátora sestává z písemné a ústní části (každá část trvá nejdéle 2 hodiny), při níž se zjišťují odborné znalosti a dovednosti uchazečů potřebné pro výkon činnosti mediátora, a to z oblasti:

  1.  mediace a dalších způsobů mimosoudního řešení sporů, včetně příslušné právní úpravy;
  2.  mediačních technik;
  3.  základních lidských práv a svobod;
  4.  občanského, obchodního a pracovního práva;
  5.  rodinného práva,
  6.  práva na ochranu spotřebitele;
  7.  občanského práva procesního;
  8.  základů psychologie a sociologie. 

Příprava na zkoušku

Ilustrativní testové otázky k písemné části zkoušky mediátora spolu se seznamem doporučené literatury naleznete zde.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.