Co byste měli vědět:

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Pokud Vám soudce nařídí první setkání se zapsaným mediátorem, považuje za vhodné, abyste se jakožto účastníci soudního řízení pokusili smírnou cestou nalézt řešení Vašeho konfliktu, který Vás k soudu přivedl. V této souvislosti soud přeruší řízení (nejdéle na dobu 3 měsíců).

Soud Vám ukládá osobní povinnost setkat se s prověřeným odborníkem zapsaným v seznamu mediátorů, který Vám díky svým dovednostem a zkušenostem může pomoci nalézt smírné řešení (dohodu), přestože ho sami zatím nevidíte.

Bližší informace o tom, kdo je zapsaný mediátor, naleznete zde.

Nejprve Vám soud možnost, abyste si zapsaného mediátora vybrali sami. Pokud se na osobě zapsaného mediátora s druhou stranou nedohodnete, vybere Vám mediátora ze seznamu soud.

Informace o tom, jak vybrat mediátora ze seznamu naleznete zde

V souvislosti s předmětným usnesením soudu je Vaší povinností vybraného mediátora co nejdříve kontaktovat a domluvit si s ním termín prvního setkání.

Kontaktní údaje na vybraného zapsaného mediátora naleznete v seznamu mediátorů. 

Pro splnění soudem uložené povinnosti se prvního setkání se zapsaným mediátorem musíte účastnit osobně. Pokud to považujete za nutné, může Vás doprovodit Váš právní zástupce.

Uloženou povinnost splníte, i když se se zapsaným mediátorem setkáte odděleně (bez přítomnosti druhé strany). K oddělenému prvnímu setkání by však mělo docházet pouze v krajních případech.

Smyslem nařízeného prvního setkání je, aby Vám zapsaný mediátor v příjemném a důvěrném prostředí osobně poskytl veškeré informace, které potřebujete pro rozhodnutí, zda je pro Vás v dané věci mediace (smírné řešení/dohoda) přijatelnějším a vhodnějším řešením Vašeho konfliktu než autoritativní rozhodnutí soudu, se kterým často není spokojena ani jedna strana.

Obsah a délka prvního setkání, na které je ze zákona vyhrazena doba maximálně 3 hod., do značné míry záleží na Vás, neboť máte možnost se zapsaného mediátora ptát, případně mu již v rámci prvního setkání můžete přiblížit Vaše postoje a zájmy v dané věci.

Na obsah a průběh nařízeného prvního setkání se v plné míře vztahuje povinnost mlčenlivosti zapsaného mediátora.

Zapsaný mediátor je povinen Vám vydat potvrzeníže jste splnili soudem uloženou povinnost.

Za první setkání nařízené soudem mediátorovi zaplatíte 400 Kč (bez DPH) za každou započatou hodinu. Pokud se nedohodnete jinak, hradíte mediátorovi tuto částku rovným dílem (každá strana 200 Kč bez DPH). V případě odděleného prvního setkání platí, že celková zaplacená částka (oběma stranami) nesmí přesáhnout částku 1 200 Kč bez DPH (3x 400 Kč).

Při prvním nařízeném setkání mediátor nemá nárok na náhradu hotových výdajů.

Pokud jste byli osvobozeni od placení soudních poplatkůhradí za Vás odměnu za nařízené první setkání stát. V tomto případě tedy mediátorovi na místě nic neplatíte. Tuto skutečnost jste však povinni zapsanému mediátorovi prokázat předložením příslušného rozhodnutí soudu.

V případě následného zahájení mediace (uzavření smlouvy o provedení mediace) již hradíte smluvní odměnu, kterou si se zapsaným mediátorem sjednáte ve smlouvě. Výše smluvní odměny není omezena zákonem a u jednotlivých mediátorů se může výrazně lišit.

Na smluvní odměnu za mediaci se již osvobození od soudních poplatků nevztahuje.

V rámci účasti na soudem nařízeném prvním setkání se zapsaným mediátorem (informativní a motivační setkání) nemáte povinnost zahájit navazující mediaci.

Na rozdíl od nařízeného prvního setkání je následná mediace čistě dobrovolná.

Skutečnost, zda se v souvislosti s prvním nařízeným setkáním rozhodnete pro následné (ne)zahájení mediace nemá sama o sobě žádný vliv na Vaše probíhající soudní řízení. Nemusíte se obávat, že by případné nezahájení (nebo ukončení již zahájené) mediace mělo jakýkoli negativní dopad na Vaše postavení před soudem.

Mediace je zahájena až uzavřením (podepsáním) smlouvy o provedení mediace mezi Vámi (stranami konfliktu) a zapsaným mediátorem. Smlouva má zákonem předepsané náležitosti, kdy jednou z nich je ujednání o smluvní odměně za mediaci (výše odměny mediátora a způsob úhrady).

Pokud nepodepíšete smlouvu o provedení mediace k zahájení mediace nedojde.

Před případným zahájením mediace je třeba si uvědomit, že smluvní odměna za mediaci je pochopitelně násobně vyšší než vyhláškou stanovená odměna za nařízené první setkání.

Pokud Vám z nějakého důvodu (osoba mediátora, výše smluvní odměny, vzdálenost) nevyhovuje zapsaný mediátor, u kterého proběhlo nařízené první setkání, ale máte zájem svůj konflikt řešit prostřednictvím mediace, nic Vám nebrání v tom, domluvit si následnou mediaci u jiného zapsaného mediátora.

Pokud mediaci zahájíte, můžete jí kdykoliv dobrovolně ukončit.

Podrobné a komplexní informace o nařízeném prvním setkání se zapsaným mediátorem naleznete zde.

Vysvětlení základních pojmů týkajících se prvního setkání s mediátorem a mediace samotné je dostupné zde.