Slovník pojmů

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

je dobrovolný proces řešení sporu vedený nestranným a nezávislým mediátorem, který usnadňuje a podporuje komunikaci mezi osobami v konfliktu tak, aby jim pomohl dosáhnout přijatelného (pro všechny strany konfliktu) a smírného řešení.

Mediace obvykle probíhá v rámci schůzky mediátora (případně 2 mediátorů) a stran konfliktu (2 a více), při níž zúčastnění za pomoci mediátora aktivně hledají možná řešení jejich situace.

Cílem mediace je vedle umožnění komunikace v ideálním případě mediační dohoda, jejíž obsah si vytváří samy strany konfliktu.

Mediace se řadí mezi mimosoudní metody řešení sporu (ADR – altertnative dispute resolution).

je veřejně přístupný seznam zapsaných mediátorů, který vede ministerstvo spravedlnosti.

Seznam naleznete zde.

je fyzická osoba zapsaná v seznamu mediátorům vedeném Ministerstvem spravedlnosti, která osvědčila své znalosti a schopnosti složením příslušné státní zkoušky, a která splňuje další zákonem stanovené podmínky na její kvalifikaci (minimálně magisterské vysokoškolské vzdělání, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům).

Na činnost zapsaného mediátora se vztahuje zákon o mediaci a podléhá dohledu ze strany Ministerstva spravedlnosti, případně České advokátní komory (zapsaný mediátor, který je zároveň advokát).

Jednou ze základních zákonných povinností zapsaného mediátora je povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s přípravou a výkonem mediace, a to i po vyškrtnutí ze seznamu.

Zajišťuje soudem nařízené první setkání se zapsaným mediátorem.

 

je fyzická osoba nezapsaná v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti, která se označí za mediátora a poskytuje služby v oblasti mediace na základě živnostenského oprávnění (živnost volná – např. v oboru činnosti Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků).

Nemusí splňovat žádné nároky na kvalifikaci ani odbornost, na jeho činnost se nevztahuje zákon o mediaci –nemá zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti. Činnost nezapsaného mediátora rovněž nepodléhá žádnému dohledu.

Není oprávněn zprostředkovat soudem nařízené první setkání se zapsaným mediátorem.

Odměna nezapsaného mediátora není žádným způsobem regulována, přičemž nezapsaný mediátor nemá povinnost svou odměnu před zahájením „mediace“ závazně definovat (výši, způsob úhrady) ve smlouvě.

je procesní nástroj soudu, kterým ukládá účastníkům řízení (je-li to v dané věci vhodné a účelné) osobní povinnost dostavit se k ustanovenému zapsanému mediátorovi. Na výběru mediátora mediátora se dohodnou sami účastníci, v opačném případě jej ze seznamu vybere soud.

Smyslem nařízeného prvního setkání je co největší přiblížení mediace stranám konfliktu (účastníkům). Úkolem mediátora je vysvětlit výhody a nevýhody mediace, její principy a poskytnout veškeré informace potřebné pro rozhodnutí, zda je pro účastníky mediace přijatelnějším a vhodnějším řešením jejich konfliktu. Zda v návaznosti na první setkání dojde k následnému zahájení mediace, je již čistě na vůli stran (princip dobrovolnosti mediace).

O tom, že účastníci splnili soudem uloženou povinnost, vydá zapsaný mediátor příslušné potvrzení.

je písemná smlouva mezi mediátorem a stranami konfliktu, jejímž uzavřením je zahájena mediace.

Smlouva o provedení mediaci musí obsahovat alespoň označení stran konfliktu; jméno, příjmení a adresu místa podnikání mediátora; vymezení konfliktu, který je předmětem mediace; výši odměny mediátora za provedenou mediaci nebo způsob jejího určení, popřípadě ujednání o záloze nebo ujednání o skutečnosti, že mediace bude provedena bezplatně; dobu, po kterou má mediace probíhat, nebo ujednání o tom, že mediace má probíhat po dobu neurčitou.

je písemná dohoda stran konfliktu upravující jejich práva a povinnosti, která byla uzavřená v rámci mediace. Za obsah mediační dohody jsou odpovědné pouze strany konfliktu. Mediační dohodu zapsaný mediátor stvrzuje svým podpisem.

Při prvním soudem nařízeném prvním setkání poskytuje zapsaný mediátor své služby za regulovanou odměnu ve výši 400 Kč za každou započatou hodinu.Tuto částku strany hradí mediátorovi rovným dílem (pokud se nedohodnou jinak). Za účastníka osvobozeného od soudních poplatků hradí odměnu zapsanému mediátorovi za nařízené první setkání stát.

V případě nařízeného prvního setkání zákon nepřiznává mediátorovi nárok na náhradu hotových výdajů.

Při mediaci poskytuje mediátor stranám konfliktu své služby za dohodnutou smluvní odměnu, upravenou ve smlouvě o provedení mediace. Mediátor má rovněž právo na náhradu sjednaných hotových výdajů (cestovní výdaje, poštovné, náklady na pořízení opisů a kopií). Nedohodnou-li si strany jinak (ve smlouvě o provedení mediace), hradí sjednanou odměnu mediátora strany rovným dílem.

Výše smluvní odměny a způsob její úhrady musí být vždy stanoven ve smlouvě o provedení mediace. Sazbu lze sjednat hodinovou, půldenní, denní, měsíční nebo jako celkovou cenu za provedenou mediaci. Zapsaný mediátor může po stranách požadovat přiměřenou zálohu na odměnu za provedenou mediaci a náhradu hotových výdajů.

je mediace zaměřující se na řešení konfliktů vzešlých z rodinných a manželských vztahů.  Tento druh mediace zahrnuje například řešení konfliktů týkajících se výchovy a výživy  nezletilých dětí nebo spory ohledně vypořádání společného jmění manželů.

je mediátor zapsaný v seznamu mediátorů, který vedle obecné státní zkoušky složil rovněž zvláštní zkoušku z rodinné mediace, čímž osvědčil své dovednosti a kvality v dané oblasti.

Rodinný mediátor má v seznamu uvedeno zaměření na rodinnou mediaci.