Propagace a rozvoj mediace

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Od roku 2016, kdy byla ustanovena tehdejším ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem, se Pracovní skupina k mediaci výraznou měrou podílí na systémovém uchopení mediace a profese mediátora v ČR.

Skládá se ze zástupců významných institucí a odborníků na poli mediace, mezi nimi jsou zástupci Ministerstva spravedlnosti, České advokátní komory, Asociace mediátorů ČR, zástupci právnických fakult, Probační a mediační služby, soudců, zkušebních komisařů a zapsaných mediátorů.

Hlavním cílem pracovní skupiny je především podpora využívání mediace, zefektivnění a zkvalitnění jejího poskytování. Ve spolupráci s Pracovní skupinou byla mimo jiné přijata výkladová stanoviska k otázce povinnosti mlčenlivosti zapsaného mediátora, k aplikaci § 474 odst. 1 z.ř.s., souhrnné výkladové stanovisko k prvnímu setkání se zapsaným mediátorem (dostupné zde), Etický kodex zapsaných mediátorů nebo pomocný materiál pro soudce nazvaný „Diagnostika případů vhodných k mediaci“.

V rámci plnění cíle propagace a rozvoje mediace byla v minulosti rovněž natočena (Události ČT) návodná reportáž.

Jedním z výsledků činnosti Pracovní skupiny k mediaci je dotazník nazvaný „Diagnostika případů vhodných k mediaci“. Tento materiál má sloužit jako pomocná šablona pro soudce při rozhodování, jestli je vhodné a účelné nařídit účastníkům řízení v dané věci první setkání s mediátorem podle § 100 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (pozn. je třeba důsledně pojmově rozlišovat institut nařízeného prvního setkání s mediátorem a mediaci samotnou, která je zcela dobrovolná).

Pomocný dotazník je ke stažení zde.

Vedení Ministerstva spravedlnosti schválilo dne 22. 1. 2021 Pracovní skupinou vypracovaný Etický kodex pro zapsané mediátory. Kodex má doporučující a nezávazný charakter a byl zpracován jako podpůrná metodika k požadavkům na profesionální výkon této profese.

Etický kodex pro zapsané mediátory je ke stažení zde.

Ministerstvo spravedlnosti spustilo v červnu 2023 samostatný webový portál věnovaný mediaci, který má přispět k rozvoji a zefektivnění mediace v České republice. Hlavním cílem portálu je zlepšit povědomí široké veřejnosti o mediaci a profesi zapsaného mediátora. Webový portál je koncipován tak, aby byl zdrojem informací pro profese podílející se na procesu mediace (zapsaní mediátoři, soudci, advokáti) a současně pro účastníky řízení, kterým bylo soudem nařízeno první setkání se zapsaným mediátorem či případné zájemce, kteří se o tomto institutu chtějí podrobněji informovat. Portál je průběžně doplňován tak, aby obsahoval aktuální informace jak pro zájemce o složení profesní zkoušky, tak pro zájemce o využití služeb zapsaných mediátorů. V neposlední řadě slouží webový portál jako komunikační kanál mezi ministerstvem, všemi dotčenými profesemi a potencionálními klienty mediace k předávání relevantních a aktuálních informací týkajících se mediace, a to včetně výkladových stanovisek ministerstva a dohledových sdělení.

Ministerstvo spravedlnosti v říjnu 2023 rozeslalo všem předsedům krajských a okresních soudů k využití QR kód s přímým odkazem na záložku webového portálu pro mediaci (https://mediatori.justice.cz/), jež obsahuje (v co možná nejsrozumitelnější a nejstručnější podobě) základní informace pro účastníky řízení, kterým bylo soudem nařízeno první setkání se zapsaným mediátorem [Soud mi nařídil první setkání s mediátorem – Mediace (justice.cz)]. Ministerstvo věří, že na základě doporučení začnou soudy (příslušní soudci) vytvořený QR kód zavádět do svých usnesení, kterými účastníkům předmětnou povinnost ukládají.

Cílem je, aby účastníci řízení, kterým bylo soudem nařízeno první setkání s mediátorem, byli co možná nejlépe (nad rámec obecného poučení soudem) informováni o tom, co je v souvislosti s uloženou povinností čeká (jak mají dále postupovat, jaká jsou jejich práva a povinnosti). Ministerstvo si od zavedení QR kódu do předmětných usnesení slibuje větší informovanost (ochranu) účastníků řízení a s tím spojené zvýšení funkčnosti a efektivity předmětného institutu v praxi.

QR kód ke stažení (formát .docx) 

QR kód (formát .pgn)

Ministerstvo spravedlnosti vytvořilo propagační letáček s cílem šířit povědomí široké veřejnosti o možnosti řešení sporů mimosoudní cestou prostřednictvím mediace. Do letáčku ministerstvo zapracovalo QR kód s odkazem na webový portál k mediaci, který byl spuštěn v červnu letošního roku. Díky QR kódu se mohou zájemci a potenciální klienti mediace snadnou cestou informovat o zapsaných mediátorech, institutu prvního setkání se zapsaným mediátorem a činnosti ministerstva v této agendě. Propagační leták je finálním výstupem spuštění webového portálu (https://mediace.justice.cz/) a současně prvotním krokem ministerstva směřujícím ke zvyšování informovanosti o možnosti řešit spory dohodou za pomoci zapsaného mediátora.

 

Letáček ke stažení