Dne 15. 6. 2023 uspořádalo Ministerstvo spravedlnosti kulatý stůl k mediaci

Dne 15. 6. 2023 se v Justičním areálu Na Míčánkách uskutečnil v pořadí druhý Kulatý stůl k mediaci, který zorganizovalo ministerstvo ve spolupráci s Justiční akademií.

Kulatého stolu se zúčastnili přední zástupci profesí, jež se primárně podílí na mediačním procesu v ČR, tedy advokáti, zapsaní mediátoři a soudci. Hlavním programem a současně i cílem akce byla prezentace nového samostatného webového portálu ministerstva k agendě mediace (https://mediace.justice.cz/) a představení aktualizovaného znění výkladových stanovisek k hlavním otázkám procesu mediace. Předmětná stanoviska jsou dostupná zde.

Na zmíněnou prezentaci navazovala odborná diskuse, při níž účastníci předkládali své připomínky a návrhy k obsahu webového portálu i stanoviskům. Některé podnětné návrhy k obsahu webového portálu byly ministerstvem v současnosti již realizovány. Takovým návrhem bylo například umístit na web stručnou a ucelenou informaci určenou účastníkům soudního řízení, kterým bylo nařízeno první setkání se zapsaným mediátorem. Ministerstvo v této souvislosti vytvořilo novou samostatnou záložku s názvem: Soud mi nařídil první setkání s mediátorem, která je zavedena hned na prvním místě v sekci „Hledám zapsaného mediátora“. Proklik na tuto záložku byl rovněž umístěn do úvodního textu na hlavní stránce webu. Obecně lze konstatovat, že spuštění samostatného webového portálu určeného mediaci bylo přijato velmi pozitivně. K obsahu hlavních výkladových stanovisek žádné výhrady nezazněly.

Stěžejním bodem diskuse byly rozdíly mezi mediátory zapsanými v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti a ostatními osobami, které poskytují mediační služby jen na základě živnostenského oprávnění (živnost volná). Bylo připomenuto, že u těchto osob neexistuje garance bezpečného prostředí pro strany mediace a není zde možnost dohledu nad výkonem jejich činnosti ani zaručené vzdělání. Nejpalčivějším rozdílem je skutečnost, že mediátoři, kteří nejsou zapsaní v seznamu, nejsou vázáni povinností mlčenlivosti. Konkrétní rozdíly mezi zapsanými mediátory a těmi ostatními naleznete zde.

V diskusi rovněž zaznívaly návrhy dalších možností ke zlepšování povědomí široké veřejnosti o možnosti řešení sporů prostřednictvím mediace a profesi zapsaného mediátora. Tomuto účelu je na webovém portálu věnována samostatná sekce „Propagace a rozvoj mediace“.

Na kulatém stole se také opět otevřela otázka zvýšení odměny zapsaného mediátora za první nařízené setkání, která nebyla navyšována od data účinnosti zákona (2012) a v současnosti činí 400 Kč za každou započatou hodinu, přičemž každá strana hradí polovinu odměny (200 Kč/hod.). K tomu je možné konstatovat, že panuje široká shoda na tom, že by mělo dojít k jejímu navýšení, otázkou spíš tedy není jestli, ale kdy a o kolik.

Grafická pozvánka ke kulatému stolu

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.