Při mediaci

Zákon o mediaci stanovuje v ustanoveních  § 8, § 9, § 11 a § 12 zapsanému mediátorovi následující povinnosti:

 • zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s přípravou a výkonem mediace, a to i po vyškrtnutí ze seznamu a v případě, že nebyla uzavřena smlouva o provedení mediace;
 • provádět mediaci osobněnezávislenestranně a s náležitou odbornou péčí;
 • při výkonu činnosti používat označení „zapsaný mediátor“ nebo „zapsaná mediátorka“;
 • respektovat názory stran konfliktu a vytvářet podmínky pro jejich vzájemnou komunikaci a pro nalezení řešení, které zohledňuje zájmy obou stran a které v případě, kdy se předmět konfliktu bezprostředně týká práv nezletilého dítěte, zohledňuje zejména zájem dítěte;
 • bez zbytečného odkladu informovat strany konfliktu o všech skutečnostech, pro které by se zřetelem na jeho poměr k věci, ke stranám konfliktu nebo k jejich zástupcům mohl být důvod pochybovat o jeho nepodjatosti;
 • stvrdit svým podpisem mediační dohodu, která byla uzavřena stranami konfliktu v rámci mediace, a vyznačit datum, kdy byla mediační dohoda uzavřena;
 • vydat stranám konfliktu na požádání potvrzení o tom, kdy bylo stranám konfliktu doručeno prohlášení podle § 6 odst. 3 písm. b) nebo c);
 • vydat stranám konfliktu při ukončení mediace na požádání potvrzení o tom, že uzavřely mediační dohodu a v jaké věci;
 • doručit ostatním stranám konfliktu písemné prohlášení jedné ze stran konfliktu, že v mediaci nebude nadále pokračovat;
 • doručovat písemnosti v mediaci prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky adresáta, na adresu uvedenou ve smlouvě o provedení mediace nebo na adresu, a to i elektronickoukterou za účelem doručování sdělí strany konfliktu mediátorovi
 • soustavně se vzdělávat a prohlubovat své odborné znalosti pro řádný výkon činnosti mediátora;
 • nesmí poskytovat právní služby ohledně konfliktu, ve kterém vede nebo vedl mediaci nebo činil kroky k její přípravě;
 • nesmí poskytovat právní služby podle jiného právního předpisu, i když je jinak k jejich poskytování oprávněn (právní službou není vyjádření právního názoru mediátora, pokud o něj strany požádají);
 • provádět mediaci pouze za podmínek stanovených zákonem o mediaci.

Povinnost mlčenlivosti

Mediátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s přípravou a výkonem mediace, a to i po vyškrtnutí ze seznamu a v případě, že nebyla uzavřena smlouva o provedení mediace.

Této povinnosti mohou mediátora zprostit pouze všechny strany konfliktu.

Povinnost mlčenlivosti se vztahuje též na osoby, které se s mediátorem podílejí na zajištění přípravy a průběhu mediace.

Konkrétnímu vymezení této povinnosti se ministerstvo podrobně věnuje ve svém stanovisku dostupném zde.

 

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.