Oznámení přestupku zapsaného mediátora

Instituce vykonávající dohled nad zapsanými mediátory

Podle § 13 zákona o mediaci vykonává Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) dohled na činností zapsaných mediátorů (nejsou-li současně advokáty).

Dohled nad zapsanými mediátory, kteří jsou zároveň advokáty, vykonává Česká advokátní komora

Oznámení

Podle § 42 správního řádu, přijímá ministerstvo podněty k zahájení řízení z moci úřední – oznámení o podezření ze spáchání přestupku. Dospěje-li ministerstvo na základě obdrženého oznámení k závěru, že existuje důvodné podezření, že se zapsaný mediátor (jiná osoba) dopustil přestupku podle zákona o mediaci, zahájí ve věci správní řízení. V opačném případě ministerstvo věc usnesením odloží.

Pokud by oznámení směřovalo proti zapsanému mediátorovi, který je současně advokátem, postoupí ministerstvo takový podnět k prošetření České advokátní komoře.

Požádá-li o to oznamovatel, bude ministerstvem vyrozuměn o způsobu vyřízení jeho podnětu.

NÁLEŽITOSTI OZNÁMENÍ

Z oznámení musí být zřejmé, kdo jej činí, které věci se týká a čeho se oznamovatel domáhá. Oznámení tedy musí obsahovat při nejmenším:

 • identifikaci oznamovatele,
 • identifikaci zapsaného mediátora,
 • konkrétní popis jednání, jímž mělo ze strany mediátora dojít ke spáchání přestupku (viz výčet přestupků níže).

K oznámení by měl oznamovatel připojit listiny prokazující tvrzené skutečnosti (má-li je k dispozici). 

Tvrzení (subjektivní přesvědčení) oznamovatele, že se mediátor nechoval profesionálně (choval se nevhodně, nejednal nezávisle, nestranně apod.), bez dalšího (bez uvedení dalších relevantních skutečnosti a doložení podkladů) nezakládá důvodné podezření ze spáchání přestupku.

PODÁNÍ OZNÁMENÍ

Oznámení lze ministerstvu doručit:

 1. poštou na adresu Ministerstvo spravedlnosti ČR, Odbor insolvenční a soudních znalců, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2;
 2. e-mailem (s elektronickým podpisem) na adresu: posta@msp.justice.cz;
 3. do datové schránky, ID DS: kq4aawz;
 4. osobně na podatelně ministerstva v úředních hodinách.

Jaké přestupky ministerstvo projednává

Podle § 25 zákona o mediaci ministerstvo projednává přestupky fyzických osob, které

 • v rozporu s § 11 zákona o mediaci použijí označení „zapsaný mediátor“ nebo „zapsaná mediátorka“, přestože nejsou zapsány v seznamu mediátorů,
 • jako osoby podílející se na zajištění přípravy a průběhu mediace poruší povinnost mlčenlivosti ve smyslu § 9 odst. 4 zákona o mediaci,
 • neoznámí v průběhu mediace stranám konfliktu, že byly vyškrtnuty ze seznamu mediátorů ve smyslu § 3 odst. 2 zákona o mediaci.

Podle § 26 odst. 1 zákona o mediaci ministerstvo projednává přestupky právnických a podnikajících fyzických osob, které:

 • rozporu s § 11 zákona o mediaci použijí označení „zapsaný mediátor“ nebo „zapsaná mediátorka“, přestože nejsou zapsány v seznamu mediátorů.

Podle § 26 odst. 2 zákona o mediaci ministerstvo projednává přestupky zapsaných mediátorů (nejsou-li advokáty) kteří:

 • poruší povinnost mlčenlivosti podle § 9 odst. 1 zákona o mediaci;
 • bez zbytečného odkladu neinformují strany konfliktu o skutečnostech, které by mohly být důvodem pochybností o nepodjatosti podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona o mediaci;
 • nestvrdí svým podpisem mediační dohodu podle § 8 odst. 1 písm. d) zákona o mediaci;
 • nevydají stranám konfliktu podle § 8 odst. 1 písm. e) zákona o mediaci na požádání potvrzení o tom, že jim bylo doručeno prohlášení o ukončení mediace z důvodu: 1. pochybností o nepodjatosti, 2. strany konfliktu se déle než 1 rok s mediátorem nesešly, 3. narušení nezbytné důvěry mezi mediátorem a některou ze stran konfliktu, 4. některá ze stran nesložila sjednanou zálohu;
 • nevydají v případě nařízeného prvního setkání stranám konfliktu potvrzení o splnění soudem uložené povinnosti setkat se s mediátorem podle § 8 odst. 1 písm. f) zákona o mediaci;
 • nevydají stranám konfliktu při ukončení mediace na požádání potvrzení o uzavření mediační dohody a v jaké věci podle § 8 odst. 1 písm. g) zákona o mediaci;
 • nedoručí ostatním stranám konfliktu písemné prohlášení jedné ze stran konfliktu, že v mediaci nebude nadále pokračovat podle § 8 odst. 1 písm. h) zákona o mediaci;
 • v rozporu s § 8 odst. 2 zákona o mediaci poskytnou právní služby ohledně konfliktu, ve kterém vedou nebo vedli mediaci nebo činili kroky k přípravě mediace;
 • provádí mediaci nebo obdobnou činnost v rozporu se zákonem podle § 8 odst. 3 zákona o mediaci;
 • neoznámí stranám konfliktu, že jim bylo pozastaveno oprávnění k výkonu činnosti mediátora podle § 3 odst. 2 zákona o mediaci;
 • neoznámí ministerstvu změny zapsaných údajů podle § 18 odst. 1 zákona o mediaci;
 • neoznámí ministerstvu skutečnosti, které jsou důvodem k jeho vyškrtnutí ze seznamu podle § 22 odst. 3 zákona o mediaci.

Za prokázané spáchání přestupku (jednání zapsaného mediátora naplňující některou z výše uvedených skutkových podstat) je ministerstvo oprávněno uložit mediátorovi pokutu až do výše 100 000 Kč

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.